Schoolnieuws

40 jaar priester - Fons Van Looveren

Ter gelegenheid van 40 jaar priesterschap schreef EH Fons Van Looveren zaliger deze tekst voor het maandblad Présences (parochiemaandblad, parochies Charleroi). Deze terugblik kunnen we lezen als zijn laatste woorden. (Tekst in vertaling uit het Frans.)

Pas  toen de vraag kwam van het redactiecomité van de tijdschriften “Présences” en “l’Eglise de Tournai” realiseerde ik me dat ik dit jaar al veertig jaar priester ben. Ik was er me niet van bewust.
Sinds mijn twaalfde-dertiende jaar, heb ik er altijd van gedroomd om priester te worden. Waar en wanneer dan wel was wat anders. Enerzijds ben ik geboren in een gezin waar God en gebed vanzelfsprekend waren en deel uitmaakten van het dagelijkse leven. Anderzijds waren er verschillende religieuzen, mannen zowel als vrouwen, en priesters in mijn familie, in de ruimere betekenis van het woord. Gedurende heel wat jaren ontmoetten we elkaar tijdens de weekends, met ruimte voor reflectie en bezinning. Dit heeft me zeker geholpen in mijn levenskeuze.

In Memoriam Fons Van Looveren - Algemeen Overste van de Aalmoezeniers van de Arbeid

Op zondag 15 mei 2016, overleed EH, Aalmoezenier van de Arbeid, Fons Van Looveren plots en geheel onverwacht op 65-jarige leeftijd. Dit daags voor zijn 40 jaar priester zijn. Fons, afkomstig van Lier (01/10/1950), volgde EH Frans Roymans zaliger destijds op als secretaris van de inrichtende macht van onze school. Hij werd in 2015 verkozen tot Algemeen Overste van de Aalmoezeniers.

Fons deed zijn middelbare studies aan ons college en kwam na zijn priesteropleiding, o.a. als leraar godsdienst, terecht in het Collège Technique des Aumoiniers du Travail te Charleroi. Van daaruit nam hij ook verschillende verantwoordelijkheden op binnen de Congregatie van de Aalmoezeniers, lange tijd ook aan de zijde van Jacques Vanderus zaliger (2015), voormalig Algemeen Overste. Daarnaast was hij een leven lang bezig met pastoraal werk in de streek van Charleroi.

Fons was een erg gewaardeerd, zeer beminnelijk, zacht en aangenaam iemand, immer bezorgd en met een luisterend oor en hulpvaardig tegenover de noden van de mensen rondom hem. Hij zal erg gemist worden en niet alleen door de confraters Aalmoezeniers. Hij laat een grote leegte en een diep gevoel van verlies achter bij allen die hem gekend hebben. We bidden dan ook voor zijn zieleheil en kijken met dankbaarheid om voor wat hij als mens en als priester heeft mogen betekenen voor velen.

Projectdag: innovation lab met 5 en 6 Wetenschappen-Wiskunde

Reserves aan fossiele brandstoffen zijn beperkt en kernenergie staat ter discussie. Hernieuwbare energiebronnen zoals water-, wind- en zonne-energie zijn milieuvriendelijke alternatieven voor de toekomst. Ze hebben echter als nadeel dat de energiebron niet continu beschikbaar is. Efficiënte energieopslag is dus onmisbaar.

Energie kan opgeslagen worden door gebruik te maken van batterijen, brandstofcellen,… Maar hoe maak je zulke batterijen en brandstofcellen?

De leerlingen van het vijfde en zesde jaar wetenschappen-wiskunde gingen zelf aan de slag als onderzoeker voor één dag rond energieopslag. Ze maakten zelf batterijen en brandstofcellen en ontrafelden de chemie ervan.  En de winnende ploeg slaagde erin als eerste een kookwekkertje te laten aflopen.

Meldert Big Band (youtube)

Het Sint-Janscollege heeft een muzikale traditie. Sinds jaar en dag ondersteunt en stimuleert de school leerlingen om over de middag muziek te maken. Zo kopen we al jaren muziekinstrumenten aan en bieden we leerlingen, via initiatieven van de leerlingenraad, repetitieruimte in de orangerie. Zo zagen bandjes het leven en ontstonden er talloze improvisatiesessies. Dit jaar opperde muziekleraar Bert Tielens om het eens te proberen met de vorming van een heuse BIG BAND, mét eigen leerlingen.

Neeland – Toneel vierdejaars

Op donderdag 15 oktober bezochten de vierdejaars ‘Neeland’, een meeslepende toneelvoorstelling naar het gelijknamig boek van Nic Balthazar. Neeland vertelt het verhaal van een vluchteling en zijn hoopvolle zoektocht naar geluk.

Onze leerlingen waren onder de indruk van deze monoloog. Een uitgelezen moment om even stil te staan bij een actuele problematiek die ook onze contreien treft…

Pagina's