Participatie

De adviesgroep

De adviesgroep vergemakkelijkt het nemen en uitvoeren van bepaalde beslissingen binnen de school. Een adviesgroep is een denktank en een klankbord voor de directeur. De groep heeft, zoals de naam het zegt, het recht advies uit te brengen bij beleidsopties allerhande, bij aanpassing of vernieuwing van interne reglementering, bij keuze en modaliteiten van schoolprojecten etc. De klemtoon ligt hoofdzakelijk op pedagogische en praktische aspecten van het schoolleven.

Een directeur die deze groep ernstig neemt, is geneigd de consensus die hier bereikt wordt ook te volgen. Overleg in de adviesraad creëert een veel breder draagvlak. De communicatie met en de inspraak vanuit het leraarslokaal verloopt makkelijker.

Deze adviesgroep bestaat uit de volgende personen:

 • Roland Severijns als voorzitter
 • Lut Severijns als secretaris en voor het ondersteunend personeel
 • Marc Meulemans als studieprefect
 • Bob Peeters voor preventie
 • Twee afgevaardigden per graad, door verkiezing aangeduid of bij gebrek aan kandidaten voor verkiezingen op vrijwillige basis, liefst gespreid over de graden:
  • Tanja Keuppens
  • Els Vanderlinden
  • Charles Faveere
  • Jurgen Quaeyhaegens
  • Edith Schouteden
  • Leen Swellen
  • Luit Hendrickx

De adviesgroep moet een open groep zijn. Indien nodig kunnen ook andere leraars mee vergaderen als zij iets specifieks voor te stellen hebben. In geen geval mag de adviesgroep een apart clubje zijn dat geïsoleerd is van het leraarslokaal.  Adviesraadleden moeten gevoelig zijn voor wat er leeft bij de collega’s en dit aanbrengen in de vergaderingen. Zo vormen zij een klankbord voor de directie en de IM. Omgekeerd is het ook de taak van de adviesgroepleden de consensus die in deze raad bereikt wordt uit te dragen en te duiden in het leraarslokaal.

Er wordt tweewekelijks vergaderd, telkens van 14.00 tot 16.00 uur op vrijdagnamiddag. De directeur stelt vooraf een agenda op en hangt die uit in het leraarslokaal of neemt hem op in de wekelijkse Nieuwsbrief. Elk lid van de adviesgroep kan bovendien agendapunten aandragen. De verslagen zijn op Smartschool te vinden voor alle personeelsleden.


Is het LOC dan nog relevant? Toch wel. De adviesgroepuitspraken – veelal van pedagogische en praktische aard - kunnen zorgen voor een soepeler werking. Soms gebeurt hier ook de voorbereiding op een aantal typische LOC-agendapunten. Via de adviesgroep kan men het veld aftasten en controleren of er een draagvlak is voor bepaalde veranderingen. Het LOC is echter het officiële bekrachtigingsorgaan. Ook kan men hier de adviezen nog bijsturen.       

Strikt personeelsgebonden zaken kunnen/mogen trouwens uitsluitend door het LOC behandeld worden.

De interne beroepscommissie

De interne beroepscommissie is als volgt samengesteld:

 • een afgevaardigde van de Inrichtende Macht,
 • een ouder (aangeduid via de participatieraad),
 • een CLB-medewerker
 • en een onafhankelijk jurist.

Bij de voorzitter van de commissie kunnen de ouders beroep aantekenen bij een definitieve uitsluiting van hun zoon/dochter uit de school, en ook als ze niet akkoord gaan met de genomen beslissing van de delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar. De directeur bewaakt het vlot verloop van de procedure, maar maakt geen deel uit van de commissie.

De pastorale werkgroep

De pastorale werkgroep probeert de christelijke waarden binnen de school zichtbaar te maken door vieringen, bezinningsmomenten, retraites, een sociale dag, etc. Men zet zich ook in voor acties zoals Vredeseilanden, Broederlijk Delen,….

Er wordt verder geprobeerd een dialoog op te bouwen tussen onze school en de scholen van de Aalmoezeniers in Congo. De groep steunt het project "Congo"

Dit gebeurt met o.a. een adoptieproject, de verkoop van wafels en frisco's en Afrikaanse producten, een posterbeurs, lezingen, infomomenten en de organisatie van een Congoweek op school. Met de hulp van de Aalmoezeniers die ter plaatse werken, geven we de leerlingen een concreet beeld van wat er ginds gebeurt met onze steun en welke noden er allemaal zijn. Op deze manier proberen we de leerlingen te sensibiliseren voor de noden van de Derde Wereld. We proberen leerlingen vanuit ons eigen opvoedingsproject aan te zetten tot solidariteit en hulp aan de medemens. We verruimen ook de blik van onze leerlingen naar het Afrikaans Continent, politiek, geografisch, economisch én cultureel.

We werken ook aan solidariteit dichter bij huis. We trachten bijvoorbeeld voor leerlingen die te maken hebben met een overlijden of ernstige ziektes een luisterend oor te zijn.

 

 

De medewerkers van de pastorale werkgroep zijn:

 • Hilde Keppens
 • E.H. Jaak Kerkhofs
 • Angela Masson
 • Jürgen Quaeyhaegens
 • Pascaline Strumane
 • Roland Severijns
 • Veerle Vanhoofstat
 • Els Vanderlinden

Het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding)

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij. Die begeleiding van leerlingen situeert zich op vier domeinen:

 • het leren en studeren
 • de onderwijsloopbaan
 • de preventieve gezondheidszorg
 • het psychisch en sociaal functioneren

Onze school wordt begeleid door het Vrij CLB van Tienen. De contactgegevens zijn:

Vrij CLB-Tienen
Veldbornstraat 18
3300 Tienen
Tel : 016/81.31.05
Gsm : 0479/66.22.12
www.vclbtienen.be

De CLB-medewerker van onze school, Leen Bulté, is lid van Team Wegwijzer. Bij deze persoon kan je terecht met al je vragen en bezorgdheden over uw zoon/dochter. Je kan haar bereiken via wegwijzer@vclbtienen.be of via 016 81 31 05. Zij zal met jou de vraag verder analyseren en indien er nood is aan een uitgebreider traject (het in kaart brengen van onderwijsbehoeftes, het begeleiden van sociaal-emotionele problemen, het opvolgen van de ontwikkeling, …) zal zij een medewerker van Team Onderweg contacteren die met jou het traject verder zal lopen.
Indien een kind in zijn ontwikkeling bedreigd is en intensieve hulp nodig heeft, zal een medewerker van Het Ankerteam contact met jou opnemen.
Samen met het CLB hebben we afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastgelegd. Die afspraken zijn ook besproken op de schoolraad. Jij en je ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.
Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van jou, je ouders of de school. Als wij aan het CLB vragen om je te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als jij daarmee instemt. Vanaf de leeftijd van 12 jaar geldt dat je in principe voldoende in staat bent om dit soort beslissingen zelfstandig te nemen (je wordt dan met andere woorden bekwaam geacht). Is dat niet het geval, dan is de instemming van je ouders nodig. Jij en je ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding.
De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van de leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens over jou uit die nodig zijn voor de begeleiding op school. Je ouders of jij (in principe vanaf je 12 jaar) moeten toestemming geven bij het doorgeven van informatie verzameld door het CLB. Het CLB legt voor elke leerling die het begeleidt één dossier aan. De CLB-medewerker houdt daarbij rekening met de regels over zijn beroepsgeheim en de bescherming van de privacy. Voor meer informatie over de inhoud van het CLB-dossier en over de procedure om toegang of een kopie te bekomen, kan je contact opnemen met het CLB waarmee wij samenwerken.
Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier (= CLB-dossier) aan van zodra een leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Als je komt van een school die samenwerkt met een ander CLB, zal het CLB-dossier 10 werkdagen na de inschrijving bezorgd worden aan het Vrij CLB Tienen. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt het dossier pas na 1 september overgedragen.
Als je niet wil dat je dossier wordt overgedragen, moeten jij of je ouders dat binnen een termijn van 10 werkdagen na de inschrijving schriftelijk laten weten aan je vorige CLB. Je kan het adres van dat CLB bekomen bij de hoofdzetel van de CLB ’s of bij het Vrij CLB Tienen. Je kan je echter niet verzetten tegen het overdragen van identificatiegegevens, (indien van toepassing) een kopie van het gemotiveerd verslag, (indien van toepassing) een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs en gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de systematische contacten.
Jij en je ouders kunnen je niet verzetten tegen:
• de begeleiding van spijbelgedrag;
• collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.
• de hoger vermelde signaalfunctie en de ondersteuning van het CLB aan de leerkrachten op school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.
Als je ouders of jijzelf (in principe vanaf je twaalf jaar) bij een verplicht medisch onderzoek bezwaar hebben tegen een bepaalde medewerker van het CLB, kan je een aangetekende brief sturen naar de directeur van het CLB. Je moet dan wel binnen een termijn van negentig dagen dat medisch onderzoek laten uitvoeren door een andere CLB-medewerker of door een andere arts. In dat laatste geval zullen je ouders wel zelf de kosten moeten betalen. Jij of je ouders bezorgen binnen vijftien dagen na de datum van het onderzoek hiervan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school begeleidt.

Bijlage: 

Het LOC (Lokaal OverlegComité)

Het LOC, afkorting van "Lokaal OverlegComité", is samengesteld uit twee vertegen­woordigers van de Inrichtende Macht en evenveel vertegenwoordigers van het perso­neel. Binnen het LOC wordt geïnformeerd en onderhandeld over gebeurtenissen of interne beslissingen die een belangrijke weerslag kunnen hebben op het personeel van de school. Het houdt zich bezig met het tewerkstellingskarakter en de arbeidsvoor­waarden van het personeel. Het LOC is als volgt samengesteld:

 • voor de inrichtende macht:
  - E.H. Jaak Kerkhofs, afgevaardigd beheerder
  - Roland Severijns, directeur   GSM: 0474 52 45 66
  Waverse Steenweg 1
  3320 Meldert-Hoegaarden
  Tel.: 016/76 62 71 - Fax: 016/76 54 82
   
 • voor het personeel:
  - Gerda Theunis, 016/77 85 29
  - Leen Swellen, 016 89 04 04
  - Tanja Keuppens, 016/26 17 89
  - Liesbet Goffa, 011/68 06 25

Welzijnsbeleid

Adviserende actoren van het welzijnsbeleid
 

1. Interne Dienst Preventie en Bescherming (IDPB)

Preventieadviseur: Bob Peeters

2. Externe Dienst Preventie en Bescherming (EDPB)

IDEWE, Interleuvenlaan 58, 3001 Haasrode, 016/39 04 38

3. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Het comité PB is een overlegorgaan dat als algemene opdracht heeft om op een constructieve manier bij te dragen tot de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en de leerlingen.
Het kan adviezen uitbrengen en voorstellen formuleren om het beleid ter voorkoming van ongevallen zo goed mogelijk af te stemmen op de verschillende situaties die rechtstreeks met de school te maken hebben. Het comité vergadert vijf maal per jaar.

 

Voorzitter:Roland Severijns
Secretaris:Bob Peeters
Voor het ondersteunend personeel:Luc Vandersteen
Voor Lichamelijke Opvoeding:Petra Craeybeckx
Voor de Wetenschappelijke vakken:Franckx Jo
Els Lavers
Carine Vallons (+EHBO)

 

De schoolraad werd decretaal opgelegd sinds 1 april 2005. Hij vervangt de vroegere participatieraad.

a) Samenstelling

Ouders (*)personeellokale gemeenschap en - in het secundair onderwijs - leerlingen participeren samen aan het schoolbeleid en krijgen daarvoor elk evenveel vertegenwoordigers.

De schoolraad informeert en communiceert over zijn werking aan de ouders (*), leraren en leerlingen.

Eventueel onderliggende raden

Als de school over een pedagogische, leerlingen- of ouderraad beschikt, dan duiden deze hun respectieve vertegenwoordigers aan in de schoolraad. Waar zo'n raad niet bestaat, worden de vertegenwoordigers rechtstreeks verkozen. De stemming is geheim en verplicht voor personeel en leerlingen. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden gecoöpteerd door de andere leden. De raden hebben een informatie- en communicatieplicht. De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.

NOOT: Dergelijke onderliggende raden zijn alleen verplicht indien tenminste tien procent van respectievelijk leraars, leerlingen of ouders (*) daarom vraagt. Onze school heeft om die reden géén pedagogische raad - wel een democratisch verkozen adviesraad - en géén ouderraad, maar wèl een leerlingenraad.

b) Op het niveau van de scholengemeenschap: een medezeggenschapscollege

De schoolraden van dezelfde scholengemeenschap (SGKSO Oost-Brabant in ons geval) organiseren een "medezeggenschapscollege" dat tenminste overlegbevoegdheid heeft over de ordening van een rationeel onderwijsaanbod en het maken van afspraken over objectieve leerlingenoriëntering en -begeleiding.

c) Wat doet de schoolraad en welke zijn zijn bevoegdheden?

De schoolraad adviseert, overlegt of geeft zijn instemming.
De schoolraad oefent zijn bevoegdheden in principe uit tegenover de inrichtende macht - overeenkomstig het pedagogisch project.
Enkel over de algemene organisatie en werking van de school adviseert de schoolraad rechtstreeks aan de directeur. De inrichtende macht kan wel bevoegdheden overdragen aan de directeur.

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem, informeert de schoolraad en geeft hem inzage in documenten over (de voorbereiding van) een eindbeslissing. Die eindbeslissing zelf komt de inrichtende macht toe. Het decreet legt minimale bevoegdheden vast. Een overzicht in tabelvorm.

 

de schoolraadde inrichtende macht
of de directeur bij delegatie
adviseert

de bepaling van het profiel van de directeur 
het studieaanbod 
de samenwerking met andere inrichtende machten of externe instanties 
opstapplaatsen en busbegeleiding leerlingenvervoer 
het nascholingsbeleid
experimenten en projecten

overlegt

het beleidsplan of -contract met het CLB

infrastructuurwijzigingen - behalve binnen artikel 17, §2; 1°, a) en c) van wet van 24 december 1993 inzake overheidsopdrachten

 de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten

het schoolwerkplan

het schoolreglement (behalve orde- en tuchtreglement en bijdragen ouders (*): zie instemming)

het welzijns- en veiligheidsbeleid op school

duur en tijdstip stage

stemt in

 

het orde- en tuchtreglement in hoofde van leerlingen

de lijst van bijdragen die aan de ouders (*) kunnen worden gevraagd en de afwijkingen daarop

de organisatie van extra-muros- en parascolaire activiteiten

d) De rol van de inrichtende macht ten opzichte van de schoolraad

De inrichtende macht informeert de schoolraad en geeft hem inzage in documenten over (de voorbereiding van) een eindbeslissing. Die eindbeslissing zelf komt de inrichtende macht toe. 
De schoolraad adviseert of overlegt op eigen initiatief of op initiatief van de inrichtende macht. De inrichtende macht moet verantwoorden waarom zij een advies van de schoolraad niet volgt. 
Ook wanneer uit het overleg met de schoolraad geen consensus komt, verantwoordt de inrichtende macht haar eindbeslissing. De inrichtende macht neemt in elk geval de eindbeslissing.

Noot: De rechten van de schoolraad hebben geen betrekking op arbeidsvoorwaarden. Hierover spreekt het lokaal overlegcomité (LOC) zich uit.

Tags: 

Directie
Naam Functie Adres Gemeente Telefoon E-mailadres
Roland Severijns Directeur Waversesteenweg 1 3320 Meldert-Hoegaarden 0474 52 45 6 r.severijns@telenet.be
Inrichtende Macht
Naam Functie Adres Gemeente Telefoon E-mailadres
Frank Dewaele Willebringsestraat 43 3370 Boutersem 016720382 frank.dewaele@skynet.be
Leerlingen
Naam Functie Adres Gemeente Telefoon E-mailadres
Janne Verschraegen Secretaris Stoopkensstraat 67 3320 Hoegaarden janne.verschraegen@gmail.com
Louise Boute Voorzitter Groot Overlaar 2020 3300 Tienen louiseboute001@gmail.com
Yasmine Vastmans Ondervoorzitter LLR Hannuitsesteenweg 166 3300 Tienen yasmine.vastmans@gmail.com
Lokale Gemeenschap
Naam Functie Adres Gemeente Telefoon E-mailadres
Pierre Moors Hoelenbergstraat 9A 3320 Hoegaarden 016/76 77 18 /
Ann Lambeets Molenstraat 10 3320 Meldert 016/76 54 19 ann.lambeets@skynet.be
Filip Havet Paardskerkhofstraat 4 3320 Meldert 016/76 52 62 filip.havet@skynet.be
Ouders
Naam Functie Adres Gemeente Telefoon E-mailadres
Els Van Den heuvel Lostraat 82 3215 Pelleberg 0498/809170 els.van.den.heuvel@telenet.be
Peter Vaes Begijnenblokstraat 24 3320 Meldert 016/ 76 06 0 petervaes@telenet.be
Stijn Gryson Laukensstraat 18 3210 Lubbeek 0491/621772 stijn.gryson@telenet.be
Personeel
Naam Functie Adres Gemeente Telefoon E-mailadres
Bob Peeters Voorzitter Hoelenbergstraat 15 3320 Hoegaarden 016/76 77 30 bob.peeters13@gmail.com
Edith Schouteden Langstraat 1B 3384 Attenrode 016/77 04 87 /

Vanaf het schooljaar 2004-2005 moet elke middelbare school een leerlingenraad hebben.
In elke middelbare school hebben vanaf dan ook de leerlingen een zitje in de schoolraad. Die zal advies-, overleg-, en instemmingsbevoegdheid hebben.

Wat betreft de bevoegdheden en de armslag die de leerlingen in de school krijgen, gelden de afspraken binnen de school.
In onze school wordt het bestuur van de leerlingenraad democratisch verkozen door de leerlingen van het vijfde jaar. De leerlingen van het vijfde jaar krijgen de kans om zich kandidaat te stellen voor de verschillende functies binnen de leerlingenraad en zich voor te stellen via smartschool. Indien nodig worden er ook verkiezingen georganiseerd via smartschool.

De leerlingenraad 2020-2021

Voorzitter: Louise Boute

Ondervoorzitter: Yasmine Vastmans

Secretaris: Janne verschraegen

Penningmeester: Senne Aertssens

Sport: Simon Haegeman & Tuur Thomas

Communicatie - Foto's: Marike Ruyters & Mirte Barrette

Feestcomité: Ine Van Parys & Emile Stockx

Muziek: Stef Dierckx & Guilhem Vryghem

MT: Jitte van Olmen & Kana Van Esch

Verantwoordelijke Peters en Meters: Kato Van kerschaver & Lotte Del Favero

Verantwoordelijke Duurzaamheid & Verkeer: Paulien Van Gerven & Eva de Waleffe

Tags: 

Van iedere vergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt dat op smartschool ter beschikking van de hele school gesteld wordt. Ook deze organisatie is, naast de adviesgroep van de leraars, een onderdeel van het streven naar een participatieve school zoals ons dat wordt voorgeschreven door de overheid, maar ook door het opvoedingsproject van de Aalmoezeniers van de Arbeid.

Tags: 

 • De leerlingenraad vergadert elke eerste en derde maandag van de maand tijdens de middagpauze in de ridderzaal. Deze raad bestaat uit de bestuursraad van de leerlingenraad en de jaarverantwoordelijken van de verschillende jaren. In principe is het een open vergadering en kan iedereen binnen de school deze vergadering bijwonen.
 • Daar worden alle activiteiten voorgelegd en besproken en de verschillende partijen kunnen hun voorstellen op de agenda brengen. Weerhouden voorstellen en opmerkingen zullen aan de directie (en de adviesraad) voorgelegd worden.

Het spreekt voor zich dat de directeur van de school, de coördinator en de klassenleraars steeds aanwezig mogen zijn op de vergaderingen. Zij zullen steeds door de voorzitter / secretaris op de hoogte gebracht worden van de agendapunten.

Tags: 

De leerlingenraad 2019-2020

Voorzitter: Oliver Rowe

Ondervoorzitter: Anna Cossey

Secretaris: Pieter-Jan Vandenberghe

Penningmeester: Jordi Vaes

Sport: Wietse Laermans & John Vandervelde

Communicatie - Foto's: Noah Frooninckx & Lina Claes

Feestcomité: Xavi Neven & Gilles Sempels

Muziek: Simon Meylaers & Csilla Süle

MT: Sebastiaan Maes & Ayko Poulin

Verantwoordelijke Peters en Meters: Mien Decock & Yente Giegas

Verantwoordelijke Duurzaamheid & Verkeer: Maxence Simonart & Rodrigue van der Straten