Participatie

De adviesgroep

De adviesgroep vergemakkelijkt het nemen en uitvoeren van bepaalde beslissingen binnen de school. Een adviesgroep is een denktank en een klankbord voor de directeur. De groep heeft, zoals de naam het zegt, het recht advies uit te brengen bij beleidsopties allerhande, bij aanpassing of vernieuwing van interne reglementering, bij keuze en modaliteiten van schoolprojecten etc. De klemtoon ligt hoofdzakelijk op pedagogische en praktische aspecten van het schoolleven.

Een directeur die deze groep ernstig neemt, is geneigd de consensus die hier bereikt wordt ook te volgen. Overleg in de adviesraad creëert een veel breder draagvlak. De communicatie met en de inspraak vanuit het leraarslokaal verloopt makkelijker.

Deze adviesgroep bestaat uit de volgende personen:

 • Roland Severijns als voorzitter
 • Lut Severijns als secretaris en voor het ondersteunend personeel
 • Marc Meulemans als studieprefect
 • Bob Peeters voor preventie
 • Twee afgevaardigden per graad, door verkiezing aangeduid of bij gebrek aan kandidaten voor verkiezingen op vrijwillige basis, liefst gespreid over de graden:
  • Tanja Keuppens
  • Els Vanderlinden
  • Charles Faveere
  • Jurgen Quaeyhaegens
  • Edith Schouteden
  • Leen Swellen
  • Luit Hendrickx

De adviesgroep moet een open groep zijn. Indien nodig kunnen ook andere leraars mee vergaderen als zij iets specifieks voor te stellen hebben. In geen geval mag de adviesgroep een apart clubje zijn dat geïsoleerd is van het leraarslokaal.  Adviesraadleden moeten gevoelig zijn voor wat er leeft bij de collega’s en dit aanbrengen in de vergaderingen. Zo vormen zij een klankbord voor de directie en de IM. Omgekeerd is het ook de taak van de adviesgroepleden de consensus die in deze raad bereikt wordt uit te dragen en te duiden in het leraarslokaal.

Er wordt tweewekelijks vergaderd, telkens van 14.00 tot 16.00 uur op vrijdagnamiddag. De directeur stelt vooraf een agenda op en hangt die uit in het leraarslokaal of neemt hem op in de wekelijkse Nieuwsbrief. Elk lid van de adviesgroep kan bovendien agendapunten aandragen. De verslagen zijn op Smartschool te vinden voor alle personeelsleden.


Is het LOC dan nog relevant? Toch wel. De adviesgroepuitspraken – veelal van pedagogische en praktische aard - kunnen zorgen voor een soepeler werking. Soms gebeurt hier ook de voorbereiding op een aantal typische LOC-agendapunten. Via de adviesgroep kan men het veld aftasten en controleren of er een draagvlak is voor bepaalde veranderingen. Het LOC is echter het officiële bekrachtigingsorgaan. Ook kan men hier de adviezen nog bijsturen.       

Strikt personeelsgebonden zaken kunnen/mogen trouwens uitsluitend door het LOC behandeld worden.

De interne beroepscommissie

De interne beroepscommissie is als volgt samengesteld:

 • een afgevaardigde van de Inrichtende Macht,
 • een ouder (aangeduid via de participatieraad),
 • een CLB-medewerker
 • en een onafhankelijk jurist.

Bij de voorzitter van de commissie kunnen de ouders beroep aantekenen bij een definitieve uitsluiting van hun zoon/dochter uit de school, en ook als ze niet akkoord gaan met de genomen beslissing van de delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar. De directeur bewaakt het vlot verloop van de procedure, maar maakt geen deel uit van de commissie.

De pastorale werkgroep

De pastorale werkgroep probeert de christelijke waarden binnen de school zichtbaar te maken door vieringen, bezinningsmomenten, retraites, een sociale dag, etc. Men zet zich ook in voor acties zoals Vredeseilanden, Broederlijk Delen,….

Er wordt verder geprobeerd een dialoog op te bouwen tussen onze school en de scholen van de Aalmoezeniers in Congo. De groep steunt het project "Congo"

Dit gebeurt met o.a. een adoptieproject, de verkoop van wafels en frisco's en Afrikaanse producten, een posterbeurs, lezingen, infomomenten en de organisatie van een Congoweek op school. Met de hulp van de Aalmoezeniers die ter plaatse werken, geven we de leerlingen een concreet beeld van wat er ginds gebeurt met onze steun en welke noden er allemaal zijn. Op deze manier proberen we de leerlingen te sensibiliseren voor de noden van de Derde Wereld. We proberen leerlingen vanuit ons eigen opvoedingsproject aan te zetten tot solidariteit en hulp aan de medemens. We verruimen ook de blik van onze leerlingen naar het Afrikaans Continent, politiek, geografisch, economisch én cultureel.

We werken ook aan solidariteit dichter bij huis. We trachten bijvoorbeeld voor leerlingen die te maken hebben met een overlijden of ernstige ziektes een luisterend oor te zijn.

 

 

De medewerkers van de pastorale werkgroep zijn:

 • Hilde Keppens
 • E.H. Jaak Kerkhofs
 • Angela Masson
 • Jürgen Quaeyhaegens
 • Pascaline Strumane
 • Roland Severijns
 • Veerle Vanhoofstat
 • Els Vanderlinden

Het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding)

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen, en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:

 • het leren en studeren
 • de onderwijsloopbaan
 • de preventieve gezondheidszorg
 • het psychisch en sociaal functioneren.

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders (*) zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook jij en je ouders (*) kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Als je 12 jaar bent, de leeftijd waarvan de regelgever vermoedt dat jij voldoende competent bent om dit recht zelfstandig uit te oefenen, zet het CLB de begeleiding slechts voort als je hiermee instemt. In het andere geval of als je jonger bent dan 12 jaar wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van je ouders (*). De CLB-adviseurs verantwoordelijk voor onze school zijn:

 • Lies Vallaeys, directeur
 • Linda Plevoets, psychologe en antennefiguur voor onze school
 • Lieve Hallet, maatschappelijk assistente
 • Caroline Debuysscher, clb-arts
 • Tanja Vandervelpen, sociaal verpleegkundige

Adres CLB-Tienen:

Veldbornestraat 18

3300 Tienen

Tel.: 016 81 31 05

 

 

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Ze houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLB-dossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de regelgeving bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan je op het begeleidend CLB bekomen.

Indien je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het CLB Tienen. Jij of je ouders (*) hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen.

Als je dit niet wenst, moeten jij of je ouders (*) binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt. Ken je het adres van dit CLB niet, dan kan dit worden bekomen in de hoofdzetel of in één van de vestigingen van het clb.

De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken – leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.

Jij en je ouders (*) zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:
• de begeleiding van leerplichtproblemen;
• collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Je ouders (*) of jijzelf vanaf 12 jaar kunnen, via een aangetekend schrijven aan de directeur van het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs.

In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van je ouders (*).

Het centrum voor leerlingenbegeleiding in 15 vragen.

Download hier onder de gelijknamige brochure.

Meer info over de werking van het CLB vind je op de site van de Vlaamse overheid: http://www.ond.vlaanderen.be/clb/Ouder/default.htm

Bijlage: 

Het LOC (Lokaal OverlegComité)

Het LOC, afkorting van "Lokaal OverlegComité", is samengesteld uit twee vertegen­woordigers van de Inrichtende Macht en evenveel vertegenwoordigers van het perso­neel. Binnen het LOC wordt geïnformeerd en onderhandeld over gebeurtenissen of interne beslissingen die een belangrijke weerslag kunnen hebben op het personeel van de school. Het houdt zich bezig met het tewerkstellingskarakter en de arbeidsvoor­waarden van het personeel. Het LOC is als volgt samengesteld:

 • voor de inrichtende macht:
  - E.H. Jaak Kerkhofs, afgevaardigd beheerder
  - Roland Severijns, directeur   GSM: 0474 52 45 66
  Waverse Steenweg 1
  3320 Meldert-Hoegaarden
  Tel.: 016/76 62 71 - Fax: 016/76 54 82
   
 • voor het personeel:
  - Luc Roosen, 016/81 09 66
  - Gerda Theunis, 016/77 85 29
  - Tanja Keuppens, 016/26 17 89
  - Liesbet Goffa, 011/68 06 25

Welzijnsbeleid

Adviserende actoren van het welzijnsbeleid
 

1. Interne Dienst Preventie en Bescherming (IDPB)

Preventieadviseur: Bob Peeters

2. Externe Dienst Preventie en Bescherming (EDPB)

IDEWE, Interleuvenlaan 58, 3001 Haasrode, 016/39 04 38

3. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Het comité PB is een overlegorgaan dat als algemene opdracht heeft om op een constructieve manier bij te dragen tot de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en de leerlingen.
Het kan adviezen uitbrengen en voorstellen formuleren om het beleid ter voorkoming van ongevallen zo goed mogelijk af te stemmen op de verschillende situaties die rechtstreeks met de school te maken hebben. Het comité vergadert vijf maal per jaar.

 

Voorzitter:Roland Severijns
Secretaris:Bob Peeters
Voor het ondersteunend personeel:Luc Vandersteen
Voor Lichamelijke Opvoeding:Petra Craeybeckx
Voor de Wetenschappelijke vakken:Franckx Jo
Els Lavers
Carine Vallons (+EHBO)

 

De schoolraad werd decretaal opgelegd sinds 1 april 2005. Hij vervangt de vroegere participatieraad.

a) Samenstelling

Ouders (*)personeellokale gemeenschap en - in het secundair onderwijs - leerlingen participeren samen aan het schoolbeleid en krijgen daarvoor elk evenveel vertegenwoordigers.

De schoolraad informeert en communiceert over zijn werking aan de ouders (*), leraren en leerlingen.

Eventueel onderliggende raden

Als de school over een pedagogische, leerlingen- of ouderraad beschikt, dan duiden deze hun respectieve vertegenwoordigers aan in de schoolraad. Waar zo'n raad niet bestaat, worden de vertegenwoordigers rechtstreeks verkozen. De stemming is geheim en verplicht voor personeel en leerlingen. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden gecoöpteerd door de andere leden. De raden hebben een informatie- en communicatieplicht. De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.

NOOT: Dergelijke onderliggende raden zijn alleen verplicht indien tenminste tien procent van respectievelijk leraars, leerlingen of ouders (*) daarom vraagt. Onze school heeft om die reden géén pedagogische raad - wel een democratisch verkozen adviesraad - en géén ouderraad, maar wèl een leerlingenraad.

b) Op het niveau van de scholengemeenschap: een medezeggenschapscollege

De schoolraden van dezelfde scholengemeenschap (SGKSO Oost-Brabant in ons geval) organiseren een "medezeggenschapscollege" dat tenminste overlegbevoegdheid heeft over de ordening van een rationeel onderwijsaanbod en het maken van afspraken over objectieve leerlingenoriëntering en -begeleiding.

c) Wat doet de schoolraad en welke zijn zijn bevoegdheden?

De schoolraad adviseert, overlegt of geeft zijn instemming.
De schoolraad oefent zijn bevoegdheden in principe uit tegenover de inrichtende macht - overeenkomstig het pedagogisch project.
Enkel over de algemene organisatie en werking van de school adviseert de schoolraad rechtstreeks aan de directeur. De inrichtende macht kan wel bevoegdheden overdragen aan de directeur.

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem, informeert de schoolraad en geeft hem inzage in documenten over (de voorbereiding van) een eindbeslissing. Die eindbeslissing zelf komt de inrichtende macht toe. Het decreet legt minimale bevoegdheden vast. Een overzicht in tabelvorm.

 

de schoolraadde inrichtende macht
of de directeur bij delegatie
adviseert

de bepaling van het profiel van de directeur 
het studieaanbod 
de samenwerking met andere inrichtende machten of externe instanties 
opstapplaatsen en busbegeleiding leerlingenvervoer 
het nascholingsbeleid
experimenten en projecten

overlegt

het beleidsplan of -contract met het CLB

infrastructuurwijzigingen - behalve binnen artikel 17, §2; 1°, a) en c) van wet van 24 december 1993 inzake overheidsopdrachten

 de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten

het schoolwerkplan

het schoolreglement (behalve orde- en tuchtreglement en bijdragen ouders (*): zie instemming)

het welzijns- en veiligheidsbeleid op school

duur en tijdstip stage

stemt in

 

het orde- en tuchtreglement in hoofde van leerlingen

de lijst van bijdragen die aan de ouders (*) kunnen worden gevraagd en de afwijkingen daarop

de organisatie van extra-muros- en parascolaire activiteiten

d) De rol van de inrichtende macht ten opzichte van de schoolraad

De inrichtende macht informeert de schoolraad en geeft hem inzage in documenten over (de voorbereiding van) een eindbeslissing. Die eindbeslissing zelf komt de inrichtende macht toe. 
De schoolraad adviseert of overlegt op eigen initiatief of op initiatief van de inrichtende macht. De inrichtende macht moet verantwoorden waarom zij een advies van de schoolraad niet volgt. 
Ook wanneer uit het overleg met de schoolraad geen consensus komt, verantwoordt de inrichtende macht haar eindbeslissing. De inrichtende macht neemt in elk geval de eindbeslissing.

Noot: De rechten van de schoolraad hebben geen betrekking op arbeidsvoorwaarden. Hierover spreekt het lokaal overlegcomité (LOC) zich uit.

Tags: 

Inrichtende Macht
Naam Functie Adres Gemeente Telefoon E-mailadres
Frank Dewaele Willebringsestraat 43 3370 Willebringen 016720382 frank.dewaele@skynet.be
Leerlingen
Naam Functie Adres Gemeente Telefoon E-mailadres
Rustam Ablyaev Secretaris Leuvensesteenweg 282b 3190 Boortmeerbeek 0468252745 rustamablyaev@gmail.com
Michiel Coenen Voorzitter Nieuwstraat 81 3370 Boutersem 0499724456 michiel.coenen2000@gmail.com
Sander Lemmens Ondervoorzitter LLR Kluisveldstraat 52 3320 Hoegaarden 0493572473 sander.lemmens2411@gmail.com
Lokale Gemeenschap
Naam Functie Adres Gemeente Telefoon E-mailadres
Els Van Den heuvel Lostraat 82 3215 Pelleberg 0498/809170 els.van.den.heuvel@telenet.be
Filip Havet Paardskerkhofstraat 4 3320 Meldert 016/76 52 62 filip.havet@skynet.be
Pierre Moors Hoelenbergstraat 9A 3320 Meldert 016/76 77 18 /
Ouders
Naam Functie Adres Gemeente Telefoon E-mailadres
Peter Vaes Begijnenblokstraat 24 3320 Meldert 016/ 76 06 0 petervaes@telenet.be
Stijn Gryson Laukensstraat 18 3210 Lubbeek 0491/621772 stijn.gryson@telenet.be
Ann Lambeets Molenstraat 10 3320 Meldert 016/76 54 19 ann.lambeets@skynet.be
Personeel
Naam Functie Adres Gemeente Telefoon E-mailadres
Bob Peeters Voorzitter Hoelenbergstraat 15 3320 Hoegaarden 016/76 77 30 bob.peeters13@gmail.com
Edith Schouteden Langstraat 1B 3384 Attenrode 016/77 04 87 /

Vanaf het schooljaar 2004-2005 moet elke middelbare school een leerlingenraad hebben.
In elke middelbare school hebben vanaf dan ook de leerlingen een zitje in de schoolraad. Die zal advies-, overleg-, en instemmingsbevoegdheid hebben.

Wat betreft de bevoegdheden en de armslag die de leerlingen in de school krijgen, gelden de afspraken binnen de school.
In onze school wordt het bestuur van de leerlingenraad democratisch verkozen door de leerlingen van het vijfde jaar. De leerlingen van het vijfde jaar krijgen de kans om zich kandidaat te stellen voor de verschillende functies binnen de leerlingenraad en zich voor te stellen via smartschool. Indien nodig worden er ook verkiezingen georganiseerd via smartschool.

De leerlingenraad 2017-2018

Voorzitter: Michiel Coenen

Ondervoorzitter: Sander Lemmens

Secretaris: Rustam Ablyaev

Penningmeester: Margot Dossche

Sport: Lasse Van Olmen en Klaas Saevels

Communicatie en verkeer: Wiebrig Pacolet, Felix Michiels en Timon Huysse

Feestcomité: Kiki Vloeberghs en Jotam Nkowcha-Nweze

Muziek: Jorik Van der Linden en Brigje Stroobants

MT: Amber Vanneck en Silke Sevenants

Verantwoordelijke Peters en Meters: Zoë Drappier en Nele Lannoo

Tags: 

Van iedere vergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt dat op smartschool ter beschikking van de hele school gesteld wordt. Ook deze organisatie is, naast de adviesgroep van de leraars, een onderdeel van het streven naar een participatieve school zoals ons dat wordt voorgeschreven door de overheid, maar ook door het opvoedingsproject van de Aalmoezeniers van de Arbeid.

Tags: 

 • De leerlingenraad vergadert elke eerste en derde maandag van de maand tijdens de middagpauze in de ridderzaal. Deze raad bestaat uit de bestuursraad van de leerlingenraad en de jaarverantwoordelijken van de verschillende jaren. In principe is het een open vergadering en kan iedereen binnen de school deze vergadering bijwonen.
 • Daar worden alle activiteiten voorgelegd en besproken en de verschillende partijen kunnen hun voorstellen op de agenda brengen. Weerhouden voorstellen en opmerkingen zullen aan de directie (en de adviesraad) voorgelegd worden.

Het spreekt voor zich dat de directeur van de school, de coördinator en de klassenleraars steeds aanwezig mogen zijn op de vergaderingen. Zij zullen steeds door de voorzitter / secretaris op de hoogte gebracht worden van de agendapunten.

Tags: 

De nieuwe leerlingenraad voor het schooljaar 2014-2015 is gekend. Zij zullen vanaf 1 september de fakkel overnemen van de ploeg van dit jaar. Bij deze bedanken we de leerlingenraad van het voorbije jaar: Tim (voorzitter), Tessa (ondervoorzitster), Viktor (secretaris), Thomas (penningmeester) , Ella (Communicatie), Antje (MT), Jade en Margot (Feestcomité), Lander en Alexander (Sport) en Roosje en Joran (Peters en Meters). Zij beëindigen over een week hun middelbare school carrière bij ons. Met hun enthousiasme en energie slaagden ze erin om ook dit jaar fijne activiteiten voor de leerlingen van onze school te organiseren. We wensen ze veel succes toe in hun verdere leven. Tegelijk wensen we de nieuwe lichting veel succes toe in het verderzetten van onze leerlingenraad traditie. …