De adviesgroep

De adviesgroep vergemakkelijkt het nemen en uitvoeren van bepaalde beslissingen binnen de school. Een adviesgroep is een denktank en een klankbord voor de directeur. De groep heeft, zoals de naam het zegt, het recht advies uit te brengen bij beleidsopties allerhande, bij aanpassing of vernieuwing van interne reglementering, bij keuze en modaliteiten van schoolprojecten etc. De klemtoon ligt hoofdzakelijk op pedagogische en praktische aspecten van het schoolleven.

Een directeur die deze groep ernstig neemt, is geneigd de consensus die hier bereikt wordt ook te volgen. Overleg in de adviesraad creëert een veel breder draagvlak. De communicatie met en de inspraak vanuit het leraarslokaal verloopt makkelijker.

Deze adviesgroep bestaat uit de volgende personen:

 • Roland Severijns als voorzitter
 • Lut Severijns als secretaris en voor het ondersteunend personeel
 • Marc Meulemans als studieprefect
 • Bob Peeters voor preventie
 • Twee afgevaardigden per graad, door verkiezing aangeduid of bij gebrek aan kandidaten voor verkiezingen op vrijwillige basis, liefst gespreid over de graden:
  • Tanja Keuppens
  • Els Vanderlinden
  • Charles Faveere
  • Jurgen Quaeyhaegens
  • Edith Schouteden
  • Leen Swellen
  • Luit Hendrickx

De adviesgroep moet een open groep zijn. Indien nodig kunnen ook andere leraars mee vergaderen als zij iets specifieks voor te stellen hebben. In geen geval mag de adviesgroep een apart clubje zijn dat geïsoleerd is van het leraarslokaal.  Adviesraadleden moeten gevoelig zijn voor wat er leeft bij de collega’s en dit aanbrengen in de vergaderingen. Zo vormen zij een klankbord voor de directie en de IM. Omgekeerd is het ook de taak van de adviesgroepleden de consensus die in deze raad bereikt wordt uit te dragen en te duiden in het leraarslokaal.

Er wordt tweewekelijks vergaderd, telkens van 14.00 tot 16.00 uur op vrijdagnamiddag. De directeur stelt vooraf een agenda op en hangt die uit in het leraarslokaal of neemt hem op in de wekelijkse Nieuwsbrief. Elk lid van de adviesgroep kan bovendien agendapunten aandragen. De verslagen zijn op Smartschool te vinden voor alle personeelsleden.


Is het LOC dan nog relevant? Toch wel. De adviesgroepuitspraken – veelal van pedagogische en praktische aard - kunnen zorgen voor een soepeler werking. Soms gebeurt hier ook de voorbereiding op een aantal typische LOC-agendapunten. Via de adviesgroep kan men het veld aftasten en controleren of er een draagvlak is voor bepaalde veranderingen. Het LOC is echter het officiële bekrachtigingsorgaan. Ook kan men hier de adviezen nog bijsturen.       

Strikt personeelsgebonden zaken kunnen/mogen trouwens uitsluitend door het LOC behandeld worden.